1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu Kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 01-12-2023 (12301) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày
Đầu 1 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-12-2023 (35627) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (20136) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 36 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-11-2023 (03141) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-11-2023 (54869) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-12-2023 (93178) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày
Đầu 8 ra ngày 02-12-2023 (87485) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày
Đầu 9 ra ngày 04-12-2023 (87694) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu Kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 22-11-2023 (14670) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày
Đuôi 1 ra ngày 05-12-2023 (47521) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-11-2023 (20952) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày
Đuôi 3 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày
Đuôi 4 ra ngày 04-12-2023 (87694) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày
Đuôi 5 ra ngày 02-12-2023 (87485) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày
Đuôi 6 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày
Đuôi 7 ra ngày 07-12-2023 (35627) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-12-2023 (93178) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc Miền Bắc

Chu Kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày
Tổng 1 ra ngày 01-12-2023 (12301) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày
Tổng 2 ra ngày 27-11-2023 (84757) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày
Tổng 3 ra ngày 05-12-2023 (47521) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày
Tổng 5 ra ngày 06-12-2023 (93178) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày
Tổng 6 ra ngày 26-10-2023 (26788) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 42 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày
Tổng 8 ra ngày 30-11-2023 (07426) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày
Tổng 9 ra ngày 07-12-2023 (35627) đến 08-12-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày