1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu Kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 23-06-2024 (28501) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-06-2024 (12612) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 23 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-06-2024 (29826) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-06-2024 (81439) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-05-2024 (09743) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 30 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-06-2024 (50550) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-06-2024 (24362) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-06-2024 (27070) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 22 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-06-2024 (80287) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày
Đầu 9 ra ngày 21-06-2024 (14296) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu Kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 24-06-2024 (50550) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23-06-2024 (28501) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
Đuôi 2 ra ngày 22-06-2024 (24362) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
Đuôi 3 ra ngày 08-06-2024 (63333) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày
Đuôi 4 ra ngày 03-06-2024 (35024) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 21 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-06-2024 (86255) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày
Đuôi 6 ra ngày 21-06-2024 (14296) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-06-2024 (37567) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-06-2024 (66688) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 18 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-06-2024 (81439) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc Miền Bắc

Chu Kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 12-06-2024 (86255) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày
Tổng 1 ra ngày 23-06-2024 (28501) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày
Tổng 2 ra ngày 20-06-2024 (81439) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày
Tổng 3 ra ngày 19-06-2024 (37567) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày
Tổng 4 ra ngày 29-05-2024 (60031) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 26 ngày
Tổng 5 ra ngày 24-06-2024 (50550) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày
Tổng 6 ra ngày 16-06-2024 (17597) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày
Tổng 7 ra ngày 02-06-2024 (27070) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 22 ngày
Tổng 8 ra ngày 22-06-2024 (24362) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-06-2024 (74990) đến 25-06-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày