Thống kê nhanh tần suất bộ số


500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềNgày Về Trung Bình
00116 ngày (23.20%)137 lần (1.2%)4.31 ngày về 1 lần
01103 ngày (20.60%)110 lần (1.1%)4.85 ngày về 1 lần
02116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)4.31 ngày về 1 lần
03118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)4.24 ngày về 1 lần
04114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
05119 ngày (23.80%)141 lần (1.2%)4.20 ngày về 1 lần
06116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
07109 ngày (21.80%)122 lần (1.1%)4.59 ngày về 1 lần
08116 ngày (23.20%)139 lần (1.2%)4.31 ngày về 1 lần
09109 ngày (21.80%)131 lần (1.2%)4.59 ngày về 1 lần
10132 ngày (26.40%)156 lần (1.2%)3.79 ngày về 1 lần
11118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)4.24 ngày về 1 lần
12107 ngày (21.40%)122 lần (1.1%)4.67 ngày về 1 lần
13119 ngày (23.80%)132 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
14109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)4.59 ngày về 1 lần
15113 ngày (22.60%)128 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
16131 ngày (26.20%)153 lần (1.2%)3.82 ngày về 1 lần
17119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
18127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
19121 ngày (24.20%)141 lần (1.2%)4.13 ngày về 1 lần
20131 ngày (26.20%)149 lần (1.1%)3.82 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%)133 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
22125 ngày (25.00%)136 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
23105 ngày (21.00%)120 lần (1.1%)4.76 ngày về 1 lần
24112 ngày (22.40%)135 lần (1.2%)4.46 ngày về 1 lần
25121 ngày (24.20%)128 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
26123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
27112 ngày (22.40%)125 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
28104 ngày (20.80%)120 lần (1.2%)4.81 ngày về 1 lần
29110 ngày (22.00%)123 lần (1.1%)4.55 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
31107 ngày (21.40%)116 lần (1.1%)4.67 ngày về 1 lần
32126 ngày (25.20%)149 lần (1.2%)3.97 ngày về 1 lần
33111 ngày (22.20%)123 lần (1.1%)4.50 ngày về 1 lần
34114 ngày (22.80%)132 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
35120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
36120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)4.17 ngày về 1 lần
37112 ngày (22.40%)122 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
38111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)4.50 ngày về 1 lần
39114 ngày (22.80%)130 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
40122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
41121 ngày (24.20%)139 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
42130 ngày (26.00%)152 lần (1.2%)3.85 ngày về 1 lần
43133 ngày (26.60%)148 lần (1.1%)3.76 ngày về 1 lần
44135 ngày (27.00%)152 lần (1.1%)3.70 ngày về 1 lần
45106 ngày (21.20%)123 lần (1.2%)4.72 ngày về 1 lần
46109 ngày (21.80%)123 lần (1.1%)4.59 ngày về 1 lần
47114 ngày (22.80%)132 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
48116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
49136 ngày (27.20%)156 lần (1.1%)3.68 ngày về 1 lần
50120 ngày (24.00%)127 lần (1.1%)4.17 ngày về 1 lần
51108 ngày (21.60%)123 lần (1.1%)4.63 ngày về 1 lần
52139 ngày (27.80%)160 lần (1.2%)3.60 ngày về 1 lần
53114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
54110 ngày (22.00%)124 lần (1.1%)4.55 ngày về 1 lần
55113 ngày (22.60%)120 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
56128 ngày (25.60%)154 lần (1.2%)3.91 ngày về 1 lần
57125 ngày (25.00%)145 lần (1.2%)4.00 ngày về 1 lần
58108 ngày (21.60%)116 lần (1.1%)4.63 ngày về 1 lần
59115 ngày (23.00%)135 lần (1.2%)4.35 ngày về 1 lần
60122 ngày (24.40%)142 lần (1.2%)4.10 ngày về 1 lần
61140 ngày (28.00%)158 lần (1.1%)3.57 ngày về 1 lần
62134 ngày (26.80%)166 lần (1.2%)3.73 ngày về 1 lần
63125 ngày (25.00%)140 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
64117 ngày (23.40%)128 lần (1.1%)4.27 ngày về 1 lần
65120 ngày (24.00%)143 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
66122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
67124 ngày (24.80%)138 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
68119 ngày (23.80%)131 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
69118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
70123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
71110 ngày (22.00%)130 lần (1.2%)4.55 ngày về 1 lần
72120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)4.17 ngày về 1 lần
73114 ngày (22.80%)137 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
74120 ngày (24.00%)132 lần (1.1%)4.17 ngày về 1 lần
75124 ngày (24.80%)136 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
76101 ngày (20.20%)110 lần (1.1%)4.95 ngày về 1 lần
77107 ngày (21.40%)124 lần (1.2%)4.67 ngày về 1 lần
78105 ngày (21.00%)121 lần (1.2%)4.76 ngày về 1 lần
79155 ngày (31.00%)179 lần (1.2%)3.23 ngày về 1 lần
80106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)4.72 ngày về 1 lần
81116 ngày (23.20%)128 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
82127 ngày (25.40%)146 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
83123 ngày (24.60%)148 lần (1.2%)4.07 ngày về 1 lần
84123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
8598 ngày (19.60%)113 lần (1.2%)5.10 ngày về 1 lần
86124 ngày (24.80%)138 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
87121 ngày (24.20%)137 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
88119 ngày (23.80%)135 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
89129 ngày (25.80%)154 lần (1.2%)3.88 ngày về 1 lần
90125 ngày (25.00%)143 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
91123 ngày (24.60%)141 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
92118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)4.24 ngày về 1 lần
93124 ngày (24.80%)136 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
94109 ngày (21.80%)126 lần (1.2%)4.59 ngày về 1 lần
95127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
96126 ngày (25.20%)140 lần (1.1%)3.97 ngày về 1 lần
97123 ngày (24.60%)143 lần (1.2%)4.07 ngày về 1 lần
98109 ngày (21.80%)125 lần (1.1%)4.59 ngày về 1 lần
99119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần