Thống kê nhanh tần suất bộ số


500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềNgày Về Trung Bình
00114 ngày (22.80%)134 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
01104 ngày (20.80%)112 lần (1.1%)4.81 ngày về 1 lần
02119 ngày (23.80%)137 lần (1.2%)4.20 ngày về 1 lần
03122 ngày (24.40%)140 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
04116 ngày (23.20%)129 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
05115 ngày (23.00%)136 lần (1.2%)4.35 ngày về 1 lần
06118 ngày (23.60%)132 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
07112 ngày (22.40%)124 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
08117 ngày (23.40%)143 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
09111 ngày (22.20%)133 lần (1.2%)4.50 ngày về 1 lần
10132 ngày (26.40%)156 lần (1.2%)3.79 ngày về 1 lần
11117 ngày (23.40%)134 lần (1.1%)4.27 ngày về 1 lần
12111 ngày (22.20%)127 lần (1.1%)4.50 ngày về 1 lần
13118 ngày (23.60%)130 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
14110 ngày (22.00%)126 lần (1.1%)4.55 ngày về 1 lần
15116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
16128 ngày (25.60%)150 lần (1.2%)3.91 ngày về 1 lần
17121 ngày (24.20%)138 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
18122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
19125 ngày (25.00%)145 lần (1.2%)4.00 ngày về 1 lần
20128 ngày (25.60%)144 lần (1.1%)3.91 ngày về 1 lần
21124 ngày (24.80%)138 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
22125 ngày (25.00%)137 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
23106 ngày (21.20%)122 lần (1.2%)4.72 ngày về 1 lần
24114 ngày (22.80%)136 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
25118 ngày (23.60%)126 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
26122 ngày (24.40%)139 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
27107 ngày (21.40%)120 lần (1.1%)4.67 ngày về 1 lần
28104 ngày (20.80%)120 lần (1.2%)4.81 ngày về 1 lần
29113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
31102 ngày (20.40%)109 lần (1.1%)4.90 ngày về 1 lần
32134 ngày (26.80%)159 lần (1.2%)3.73 ngày về 1 lần
33119 ngày (23.80%)131 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
34105 ngày (21.00%)119 lần (1.1%)4.76 ngày về 1 lần
35114 ngày (22.80%)127 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
36121 ngày (24.20%)135 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
37116 ngày (23.20%)126 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
38105 ngày (21.00%)119 lần (1.1%)4.76 ngày về 1 lần
39118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
40119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)4.20 ngày về 1 lần
41125 ngày (25.00%)145 lần (1.2%)4.00 ngày về 1 lần
42123 ngày (24.60%)145 lần (1.2%)4.07 ngày về 1 lần
43135 ngày (27.00%)150 lần (1.1%)3.70 ngày về 1 lần
44139 ngày (27.80%)157 lần (1.1%)3.60 ngày về 1 lần
45108 ngày (21.60%)125 lần (1.2%)4.63 ngày về 1 lần
46112 ngày (22.40%)124 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
47113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
48113 ngày (22.60%)128 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
49138 ngày (27.60%)158 lần (1.1%)3.62 ngày về 1 lần
50124 ngày (24.80%)131 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
51106 ngày (21.20%)120 lần (1.1%)4.72 ngày về 1 lần
52141 ngày (28.20%)163 lần (1.2%)3.55 ngày về 1 lần
53115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
54107 ngày (21.40%)122 lần (1.1%)4.67 ngày về 1 lần
55113 ngày (22.60%)120 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
56128 ngày (25.60%)152 lần (1.2%)3.91 ngày về 1 lần
57120 ngày (24.00%)139 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
58108 ngày (21.60%)116 lần (1.1%)4.63 ngày về 1 lần
59121 ngày (24.20%)143 lần (1.2%)4.13 ngày về 1 lần
60120 ngày (24.00%)141 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
61141 ngày (28.20%)160 lần (1.1%)3.55 ngày về 1 lần
62139 ngày (27.80%)169 lần (1.2%)3.60 ngày về 1 lần
63125 ngày (25.00%)141 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
64117 ngày (23.40%)127 lần (1.1%)4.27 ngày về 1 lần
65121 ngày (24.20%)143 lần (1.2%)4.13 ngày về 1 lần
66123 ngày (24.60%)140 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
67124 ngày (24.80%)136 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%)134 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
69115 ngày (23.00%)134 lần (1.2%)4.35 ngày về 1 lần
70124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
71112 ngày (22.40%)132 lần (1.2%)4.46 ngày về 1 lần
72124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
73111 ngày (22.20%)132 lần (1.2%)4.50 ngày về 1 lần
74112 ngày (22.40%)124 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
75125 ngày (25.00%)138 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
76105 ngày (21.00%)114 lần (1.1%)4.76 ngày về 1 lần
77107 ngày (21.40%)122 lần (1.1%)4.67 ngày về 1 lần
78111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)4.50 ngày về 1 lần
79151 ngày (30.20%)174 lần (1.2%)3.31 ngày về 1 lần
80109 ngày (21.80%)126 lần (1.2%)4.59 ngày về 1 lần
81117 ngày (23.40%)128 lần (1.1%)4.27 ngày về 1 lần
82123 ngày (24.60%)142 lần (1.2%)4.07 ngày về 1 lần
83120 ngày (24.00%)146 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
84122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
8598 ngày (19.60%)111 lần (1.1%)5.10 ngày về 1 lần
86121 ngày (24.20%)135 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
87120 ngày (24.00%)135 lần (1.1%)4.17 ngày về 1 lần
88115 ngày (23.00%)129 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
89130 ngày (26.00%)157 lần (1.2%)3.85 ngày về 1 lần
90131 ngày (26.20%)149 lần (1.1%)3.82 ngày về 1 lần
91116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
92120 ngày (24.00%)140 lần (1.2%)4.17 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%)135 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
94106 ngày (21.20%)122 lần (1.2%)4.72 ngày về 1 lần
95125 ngày (25.00%)137 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
96131 ngày (26.20%)146 lần (1.1%)3.82 ngày về 1 lần
97122 ngày (24.40%)140 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
98114 ngày (22.80%)131 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
99118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần