Thống kê nhanh tần suất bộ số


500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềNgày Về Trung Bình
00117 ngày (23.40%)138 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
01114 ngày (22.80%)122 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
02112 ngày (22.40%)133 lần (1.2%)4.46 ngày về 1 lần
03122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
04124 ngày (24.80%)136 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
05121 ngày (24.20%)144 lần (1.2%)4.13 ngày về 1 lần
06115 ngày (23.00%)123 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
07114 ngày (22.80%)135 lần (1.2%)4.39 ngày về 1 lần
08117 ngày (23.40%)141 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
09110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)4.55 ngày về 1 lần
10127 ngày (25.40%)142 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
11113 ngày (22.60%)126 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
12114 ngày (22.80%)127 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
13121 ngày (24.20%)139 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
14112 ngày (22.40%)128 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
15117 ngày (23.40%)137 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
16127 ngày (25.40%)150 lần (1.2%)3.94 ngày về 1 lần
17123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
18123 ngày (24.60%)132 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
19116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
20127 ngày (25.40%)144 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
21128 ngày (25.60%)142 lần (1.1%)3.91 ngày về 1 lần
22128 ngày (25.60%)135 lần (1.1%)3.91 ngày về 1 lần
23108 ngày (21.60%)125 lần (1.2%)4.63 ngày về 1 lần
24117 ngày (23.40%)137 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
25108 ngày (21.60%)115 lần (1.1%)4.63 ngày về 1 lần
26136 ngày (27.20%)153 lần (1.1%)3.68 ngày về 1 lần
27111 ngày (22.20%)120 lần (1.1%)4.50 ngày về 1 lần
28106 ngày (21.20%)117 lần (1.1%)4.72 ngày về 1 lần
29118 ngày (23.60%)130 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
30127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
31118 ngày (23.60%)128 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
32113 ngày (22.60%)130 lần (1.2%)4.42 ngày về 1 lần
33108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)4.63 ngày về 1 lần
34132 ngày (26.40%)153 lần (1.2%)3.79 ngày về 1 lần
35118 ngày (23.60%)134 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
36133 ngày (26.60%)149 lần (1.1%)3.76 ngày về 1 lần
37114 ngày (22.80%)128 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
38122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
39113 ngày (22.60%)128 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
40132 ngày (26.40%)147 lần (1.1%)3.79 ngày về 1 lần
41111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)4.50 ngày về 1 lần
42128 ngày (25.60%)154 lần (1.2%)3.91 ngày về 1 lần
43142 ngày (28.40%)157 lần (1.1%)3.52 ngày về 1 lần
44130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)3.85 ngày về 1 lần
4594 ngày (18.80%)108 lần (1.1%)5.32 ngày về 1 lần
46127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
47104 ngày (20.80%)121 lần (1.2%)4.81 ngày về 1 lần
48121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)4.13 ngày về 1 lần
49116 ngày (23.20%)142 lần (1.2%)4.31 ngày về 1 lần
50123 ngày (24.60%)136 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
51113 ngày (22.60%)126 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
52125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)4.00 ngày về 1 lần
53112 ngày (22.40%)130 lần (1.2%)4.46 ngày về 1 lần
54116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
55130 ngày (26.00%)147 lần (1.1%)3.85 ngày về 1 lần
56129 ngày (25.80%)150 lần (1.2%)3.88 ngày về 1 lần
57124 ngày (24.80%)144 lần (1.2%)4.03 ngày về 1 lần
58114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
59108 ngày (21.60%)128 lần (1.2%)4.63 ngày về 1 lần
60122 ngày (24.40%)144 lần (1.2%)4.10 ngày về 1 lần
61117 ngày (23.40%)135 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
62132 ngày (26.40%)152 lần (1.2%)3.79 ngày về 1 lần
63100 ngày (20.00%)110 lần (1.1%)5.00 ngày về 1 lần
64127 ngày (25.40%)138 lần (1.1%)3.94 ngày về 1 lần
65118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)4.24 ngày về 1 lần
66122 ngày (24.40%)137 lần (1.1%)4.10 ngày về 1 lần
67129 ngày (25.80%)143 lần (1.1%)3.88 ngày về 1 lần
68123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)4.07 ngày về 1 lần
69106 ngày (21.20%)119 lần (1.1%)4.72 ngày về 1 lần
70139 ngày (27.80%)156 lần (1.1%)3.60 ngày về 1 lần
71115 ngày (23.00%)130 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
72129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)3.88 ngày về 1 lần
73118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)4.24 ngày về 1 lần
74128 ngày (25.60%)141 lần (1.1%)3.91 ngày về 1 lần
75114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
76115 ngày (23.00%)124 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
77105 ngày (21.00%)117 lần (1.1%)4.76 ngày về 1 lần
78115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)4.35 ngày về 1 lần
79136 ngày (27.20%)156 lần (1.1%)3.68 ngày về 1 lần
80114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)4.39 ngày về 1 lần
81109 ngày (21.80%)120 lần (1.1%)4.59 ngày về 1 lần
82129 ngày (25.80%)148 lần (1.1%)3.88 ngày về 1 lần
83128 ngày (25.60%)150 lần (1.2%)3.91 ngày về 1 lần
84122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)4.10 ngày về 1 lần
85101 ngày (20.20%)115 lần (1.1%)4.95 ngày về 1 lần
86112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)4.46 ngày về 1 lần
87117 ngày (23.40%)135 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
88124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)4.03 ngày về 1 lần
89117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)4.27 ngày về 1 lần
90111 ngày (22.20%)125 lần (1.1%)4.50 ngày về 1 lần
91131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)3.82 ngày về 1 lần
92129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)3.88 ngày về 1 lần
93118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)4.24 ngày về 1 lần
94113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)4.42 ngày về 1 lần
95116 ngày (23.20%)129 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần
96137 ngày (27.40%)150 lần (1.1%)3.65 ngày về 1 lần
97117 ngày (23.40%)139 lần (1.2%)4.27 ngày về 1 lần
98102 ngày (20.40%)118 lần (1.2%)4.90 ngày về 1 lần
99116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)4.31 ngày về 1 lần