Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 11-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8408450
Giải bảyG7178612421
Giải sáuG6016839136841
281242391420
048248902442
Giải nămG5576588169215
Giải tưG4267796909070438
146822571267352
332331583699590
610333721910561
170991452261055
834833903150332
162419616693997
Giải baG3934357322376751
534383233047916
Giải nhìG2197146060550938
Giải nhấtG1090891694561314
Đặc biệtĐB413781833501597576
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 04-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8418223
Giải bảyG7939328722
Giải sáuG6938393667054
000617917369
829768430722
Giải nămG5566037957751
Giải tưG4391183793776739
594600418566768
676271876396024
811543177135780
309345938349429
878711342523121
282602159400044
Giải baG3452066820425568
492925610672452
Giải nhìG2136205687327862
Giải nhấtG1739656405419466
Đặc biệtĐB217426184007610560
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8933356
Giải bảyG7559502119
Giải sáuG6307139655223
257855776944
762943883345
Giải nămG5758345475662
Giải tưG4420528686837627
838474550885555
579487347310913
323451363871049
236798507447802
837239066666685
230864147773775
Giải baG3585600047766627
791839485659439
Giải nhìG2552509371060951
Giải nhấtG1475280808001239
Đặc biệtĐB315683900167447955
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 21-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8653787
Giải bảyG7800857328
Giải sáuG6094392117054
665329087861
590904437316
Giải nămG5787784695935
Giải tưG4237504087118259
896878380641260
814706719430755
599662976030034
354537877541296
259203692563840
070422656029042
Giải baG3976411857214063
406161097984170
Giải nhìG2376425265505509
Giải nhấtG1792285420729486
Đặc biệtĐB666069129129882454
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 14-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8073449
Giải bảyG7197438516
Giải sáuG6556749382552
545424886620
481877339737
Giải nămG5299498465101
Giải tưG4199573793351612
397111819533282
032928390545390
522301459571623
125751173095356
111406568057612
135914905715173
Giải baG3847265030724496
238781025883458
Giải nhìG2389633201164709
Giải nhấtG1309352904386391
Đặc biệtĐB849263596178399171
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 07-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8874960
Giải bảyG7908674828
Giải sáuG6791027281179
899808435423
313717784397
Giải nămG5123877139284
Giải tưG4573955917413450
340922767901478
384365932956028
370334143751792
957626205783707
171934648194303
543424483969891
Giải baG3234963164941467
418021466362463
Giải nhìG2080921133829628
Giải nhấtG1870938852390792
Đặc biệtĐB950417868014715054
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 29-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8236931
Giải bảyG7416308560
Giải sáuG6965633992444
312002245640
171517312598
Giải nămG5893344338898
Giải tưG4817277839811338
171224481718420
902988228210872
862101750230162
368906704093419
370260716379073
368957631247198
Giải baG3000500878250511
519409972398391
Giải nhìG2742101368487609
Giải nhấtG1390847003310422
Đặc biệtĐB525120856748096454
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 22-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8383556
Giải bảyG7931413112
Giải sáuG6619763972606
710553770875
098094178748
Giải nămG5024933705754
Giải tưG4314102343231638
070239218098654
184100171175404
943242122767263
441351989998872
335515817517633
336413452133589
Giải baG3656582712087845
112865547142780
Giải nhìG2343256528689599
Giải nhấtG1259646938620810
Đặc biệtĐB070593839446365867
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 15-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8977379
Giải bảyG7630674028
Giải sáuG6883555107457
089164435378
235051185835
Giải nămG5367818452588
Giải tưG4129597322623046
363247401074766
718581870320349
303295327176930
450946658992475
065652931054386
717363607038443
Giải baG3417185804305889
670942661184899
Giải nhìG2611334912013994
Giải nhấtG1245629732508289
Đặc biệtĐB159648642858941018
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 08-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8790969
Giải bảyG7898710154
Giải sáuG6203444816265
409683997134
733694888717
Giải nămG5978352277557
Giải tưG4882119815639764
902220311954427
970557430885740
520014654718392
478407853489195
986266671554420
499665941617497
Giải baG3966595190964112
687417961012067
Giải nhìG2824426360456721
Giải nhấtG1696232193505949
Đặc biệtĐB642864385355672489
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 01-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8672578
Giải bảyG7225482315
Giải sáuG6909203730371
214185877934
348652427628
Giải nămG5153906287144
Giải tưG4089501504096026
786545578270516
624491535597576
366938104806647
639053569041248
381391544170719
125926430743410
Giải baG3535215339484046
203174211190781
Giải nhìG2475811275410852
Giải nhấtG1992996022835387
Đặc biệtĐB348464185911839421
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 25-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8218820
Giải bảyG7292099535
Giải sáuG6781368078782
013030068616
538722444631
Giải nămG5196160857315
Giải tưG4536461523759228
350522072921871
422662737091785
812778259873577
767092852763256
430914057366380
152453518298759
Giải baG3628836621173016
271525476316182
Giải nhìG2799479757316251
Giải nhấtG1047619824686856
Đặc biệtĐB037760437580023868
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 18-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8404877
Giải bảyG7820775886
Giải sáuG6341462534999
587471792141
768542054597
Giải nămG5372552194847
Giải tưG4899776039129089
610492103448171
328405003636472
085280033893604
763508277944725
645178670098143
705047871926089
Giải baG3292640101307375
451323634319022
Giải nhìG2095048672710299
Giải nhấtG1264563727738739
Đặc biệtĐB355932384727471039
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 11-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8983081
Giải bảyG7562812666
Giải sáuG6175824965446
335469151002
318059741000
Giải nămG5000350090288
Giải tưG4233295870877805
187597489221655
490062340327776
151566307259866
206373336943365
065612599882183
128371991519501
Giải baG3686849473674716
584963634392612
Giải nhìG2467532608675946
Giải nhấtG1091465665135317
Đặc biệtĐB440661391035727281
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 04-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8325349
Giải bảyG7920383360
Giải sáuG6231061252519
773851902708
820846756971
Giải nămG5004044377842
Giải tưG4070610614110606
707450490231893
045493970770686
277176060514090
685767080520284
182650266155175
266262874913633
Giải baG3230215572109225
344240157442994
Giải nhìG2862516595782132
Giải nhấtG1482090449190808
Đặc biệtĐB443605192601790475
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8473931
Giải bảyG7616932857
Giải sáuG6709827489577
851384408533
050904326774
Giải nămG5023956651094
Giải tưG4987092105904072
334280421854722
850101381017045
263314837639682
982055859966250
169358148293242
083528870439593
Giải baG3302337436450311
173069078336651
Giải nhìG2348706468897745
Giải nhấtG1166823090325325
Đặc biệtĐB579838413452547014
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 21-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8243830
Giải bảyG7691304415
Giải sáuG6576722940313
037576181799
823703240065
Giải nămG5041780282021
Giải tưG4721304365924325
106081673233079
753331732920401
907846594183094
515196879189991
840192520999162
360168204814214
Giải baG3768950628571347
722744288961128
Giải nhìG2968059469286848
Giải nhấtG1893358969377519
Đặc biệtĐB509339588741227879
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 14-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8433425
Giải bảyG7437570954
Giải sáuG6876135242028
861434624472
856930788091
Giải nămG5381886401295
Giải tưG4665670365830373
392852924065903
750318458919947
183756992425590
533252197642771
220116405440226
721070568751385
Giải baG3398074402276095
741504117198169
Giải nhìG2736825848449411
Giải nhấtG1928644516057948
Đặc biệtĐB987011569766758980
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 07-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8744218
Giải bảyG7989759400
Giải sáuG6598584593114
923105328107
104622337049
Giải nămG5039880740469
Giải tưG4584770761180947
312724762273235
603826826758602
206083631156108
443257430397157
462306481349847
799295759906639
Giải baG3884678688872701
022816071692538
Giải nhìG2144231197689364
Giải nhấtG1614341278923200
Đặc biệtĐB875543274609943345
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 30-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8299670
Giải bảyG7343401442
Giải sáuG6930031956098
245997140725
384717373382
Giải nămG5591183191652
Giải tưG4632938082849366
964888975016020
979380496534265
328663626548627
094679708627117
977836614512792
933387258726316
Giải baG3162550730792805
539641908747014
Giải nhìG2327343656680861
Giải nhấtG1255641255162039
Đặc biệtĐB832616627606247509
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 23-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8704886
Giải bảyG7011937614
Giải sáuG6971585794394
431918862462
918259440807
Giải nămG5973364305659
Giải tưG4824118858427648
555234416330004
344708549826587
664895319795541
360696146138774
670934182930295
463046833547959
Giải baG3972423209945508
456606039333441
Giải nhìG2142144935758739
Giải nhấtG1018134406172304
Đặc biệtĐB700957192955935249
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 16-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8644945
Giải bảyG7233157195
Giải sáuG6438785516941
804786768501
164876136361
Giải nămG5650685076911
Giải tưG4753562575879109
623046213887469
505614016704432
762159933435625
678801675416971
603987389942720
190875821128767
Giải baG3081779709841513
934814058156764
Giải nhìG2596354049675558
Giải nhấtG1285107073116798
Đặc biệtĐB835628983396249035
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 09-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8329793
Giải bảyG7034362750
Giải sáuG6261609553984
509112272966
971294735223
Giải nămG5121925626042
Giải tưG4217183893981652
538789709868286
684096709115559
541870353096191
516860148602410
747656401042351
676151240531995
Giải baG3734524634314806
420917006021096
Giải nhìG2577125679255604
Giải nhấtG1596770286146311
Đặc biệtĐB393574130076796730
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 02-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8754989
Giải bảyG7007883912
Giải sáuG6008969377891
022926402539
804420395494
Giải nămG5396957742516
Giải tưG4536389716843729
200971771535624
966116625368174
148176511685307
660978163054352
920559872026364
926258721416988
Giải baG3236943600272105
177129484688213
Giải nhìG2014011055489310
Giải nhấtG1790297525028603
Đặc biệtĐB943306434240652366
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 26-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8407514
Giải bảyG7103213605
Giải sáuG6437556648596
486264208831
332520283248
Giải nămG5894820388373
Giải tưG4941020357902172
020846878460929
753954287719549
056748494240776
424762569381168
111467135794127
415950940680657
Giải baG3558281782484589
968902046297972
Giải nhìG2539454956177585
Giải nhấtG1589151683896174
Đặc biệtĐB266869122909375607
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 19-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8149081
Giải bảyG7690856797
Giải sáuG6830531504963
734131007720
229364348494
Giải nămG5551347047853
Giải tưG4809875531398970
797638286625691
726335421711109
382877462853400
923462518815435
017324474818355
161947353185747
Giải baG3898966374236948
331760681488913
Giải nhìG2450727966131227
Giải nhấtG1509208701711639
Đặc biệtĐB797206490832334240
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 12-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8489238
Giải bảyG7588181641
Giải sáuG6853057479390
584307743204
914879020332
Giải nămG5220943688463
Giải tưG4687411606571917
387983796060983
832845884167932
427535116541601
418295405936578
341321241566018
338699400467783
Giải baG3721676525435235
835692324934105
Giải nhìG2209359468541928
Giải nhấtG1062777914165035
Đặc biệtĐB875722145342029344
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 05-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8759594
Giải bảyG7104396672
Giải sáuG6111018565131
852018269634
233751891635
Giải nămG5892442777192
Giải tưG4164625334151692
708303340752495
207511611419618
593579597350219
084501715059907
017840888274006
463820333075786
Giải baG3745321334321934
293877694501456
Giải nhìG2033874722312282
Giải nhấtG1689072461969468
Đặc biệtĐB591234661493671010
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8929395
Giải bảyG7024811404
Giải sáuG6527312297942
380049708019
309916453091
Giải nămG5338946092652
Giải tưG4067515212184265
260610389717933
963028857022459
197171797053198
332405750462443
060664274142672
527833868707031
Giải baG3763096896139490
629975489683359
Giải nhìG2898008633520042
Giải nhấtG1262123496872625
Đặc biệtĐB615220240800460257
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 21-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8556589
Giải bảyG7262333724
Giải sáuG6025600242599
170755103127
716954962581
Giải nămG5859008247830
Giải tưG4026860793034488
109455601523216
159402919065222
937541930517328
791686882434286
958483805291712
636214720967956
Giải baG3858335222472839
740343478851792
Giải nhìG2840077140435178
Giải nhấtG1903813296959076
Đặc biệtĐB334862381443038430