Thống kê đầu đuôi loto Miền BắcThống kê đầu đuôi loto Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
17-04-20243 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
16-04-20241 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
15-04-20244 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-04-20243 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13-04-20241 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
12-04-20240 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
11-04-20241 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
10-04-20242 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
09-04-20240 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần8 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-20243 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
07-04-20241 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
06-04-20244 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
05-04-20243 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04-04-20242 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
03-04-20244 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
02-04-20244 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01-04-20244 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
31-03-20244 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
30-03-20241 lần2 lần5 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
29-03-20242 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
17-04-20246 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16-04-20243 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-04-20241 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
14-04-20245 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13-04-20248 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12-04-20244 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
11-04-20244 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10-04-20241 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
09-04-20245 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
08-04-20244 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
07-04-20242 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
06-04-20242 lần6 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
05-04-20244 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
04-04-20243 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần
03-04-20241 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
02-04-20241 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
01-04-20243 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
31-03-20241 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
30-03-20244 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
29-03-20242 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần6 lần

Thống kê Tổng loto Miền Bắc

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
17-04-20242 lần5 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
16-04-20242 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15-04-20244 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
14-04-20241 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần5 lần
13-04-20242 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
12-04-20243 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
11-04-20243 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
10-04-20241 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
09-04-20241 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
08-04-20242 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
07-04-20242 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
06-04-20241 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần5 lần5 lần0 lần
05-04-20243 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần6 lần1 lần2 lần
04-04-20244 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
03-04-20242 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
02-04-20243 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
01-04-20240 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần
31-03-20244 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần5 lần
30-03-20240 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
29-03-20241 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần5 lần