Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Miền Bắc

Tất Cả Thứ Ba Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

66 (32 lần); 61 (30 lần); 09 (29 lần); 21 (28 lần); 57 (28 lần); 59 (28 lần); 81 (28 lần); 01 (27 lần); 15 (27 lần); 73 (27 lần); 82 (27 lần); 83 (27 lần); 17 (26 lần); 18 (26 lần); 22 (26 lần); 32 (26 lần); 39 (26 lần); 41 (26 lần); 50 (26 lần); 62 (26 lần); 86 (26 lần); 30 (25 lần); 40 (25 lần); 71 (25 lần); 78 (25 lần); 00 (24 lần); 02 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

34 (9 lần); 64 (12 lần); 69 (12 lần); 33 (13 lần); 46 (13 lần); 47 (13 lần); 91 (13 lần); 19 (14 lần); 85 (14 lần); 35 (15 lần)