Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Miền Bắc

Tất Cả Thứ Sáu Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

38 (33 lần); 62 (32 lần); 10 (30 lần); 92 (30 lần); 02 (29 lần); 17 (29 lần); 56 (29 lần); 70 (29 lần); 36 (28 lần); 49 (28 lần); 55 (28 lần); 84 (28 lần); 24 (27 lần); 79 (27 lần); 82 (27 lần); 86 (27 lần); 44 (26 lần); 83 (26 lần); 87 (26 lần); 08 (25 lần); 20 (25 lần); 30 (25 lần); 39 (25 lần); 41 (25 lần); 42 (25 lần); 43 (25 lần); 50 (25 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

33 (11 lần); 98 (11 lần); 80 (12 lần); 04 (13 lần); 28 (13 lần); 71 (13 lần); 78 (13 lần); 27 (14 lần); 29 (14 lần); 34 (14 lần)